společnosti SHERWOOD Digital a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 14706 pro nákup vstupenek prostřednictvím webové stránky majales.cz, hradec.majales.cz, brno.majales.cz, praha.majales.cz, plzen.majales.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při nákupu vstupenek nabízených prostřednictvím níže uvedených webových stránek mezi obchodní společností SHERWOOD Digital a.s. (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „kupující“). OP dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese majales.cz, hradec.majales.cz, brno.majales.cz, praha.majales.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Znění OP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Vyslovením souhlasu s novou verzí OP objednatelem/ku­pujícím pozbývají předchozí OP účinnosti a nová verze OP se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb i smlouvy o prodeji.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenky(ek) zejména na kulturní akce pořádané třetí osobou (dále jen „pořadatel“) objednateli.

4. NÁKUPNÍ PROCES

4.1. Souhlas s OP provede objednatel odesláním zvolených údajů kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely OP považovány za správné a poskytovatel neodpovídá za jejich správnost. Objednavatel musí tyto udaje provést správně.

4.2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen zrealizovat dokončení nákupu zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

4.3. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí v plné výši objednatel sám.

4.4. Nákup požadovaných vstupenek provede objednavatel vyplněním patřičného formuláře, zaplacením příslušné finanční částky dle předem vybrané platební metody. Objednatel/kupující je povinen dodržet platební podmínky za nákup vstupenky(ek). Způsob platby za vstupenku(y) si objednatel/kupující volí sám podle toho, která mu nejvíce vyhovuje. Jednotlivé ceny za vstupenku(y) i jejich cenové kategorie jsou uvedeny na webových stránkách u každé akce.

4.5. Finanční prostředky zaslané jakoukoliv platební metodou poskytovateli se považují za plně uhrazené v okamžiku jejich připsání na učet poskytovatele.

4.6. Po zaplacení všech finančních porstředků dle bodu 4.6. bude objednavateli mailovou poštou zaslána elektronická vstupenka.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

5.1. Objednatel/kupující bere na vědomí, že poskytovatel/pro­dejce není pořadatelem akce, jejichž prodej zajišťuje.

5.2. Objednatel/ku­pující bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji vznikají objednateli/ku­pujícímu přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel jako taktéž prodejce nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem.

5.4. Odstoupit od smlouvy o prodeji je možné pouze v případě zrušení akce pořadatelem.

5.5. Vypořádání závazků (vracení vstupného) vyplývajících ze smlouvy o prodeji je blíže specifikováno v čl. 11.

6. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně výhradně prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

7.2. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účel vedení uživatelského účtu, pro učel prodeje, plnění práv a povinností s tímto prodejem  souvisejícím a pro účel zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

7.3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

7.4. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou pořadatele či jiných osob poskytujících objednateli jako taktéž kupujícímu plnění.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6.  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7.  Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

8.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

10. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

10.1. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

10.2. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

11. REKLAMACE A VRACENÍ VSTUPNÉHO

11.1. Vzhledem k tomu, že poskytovatel jako taktéž prodejce není pořadatelem žádné akce, veškeré závazky vůči objednateli jako taktéž kupujícímu plynou ze strany pořadatele akce. Kontakt na reklamaci vztahující se ke konkrétní akci je reklamace@majales.cz

11.2. V případech, kdy je pořadatel povinen vrátit objednateli/ku­pujícímu cenu vstupenky zaplacenou objednatelem/ku­pujícím, či její část, může k výplatě peněz objednateli/ku­pujícímu docházet prostřednictvím poskytovatele jako taktéž prodejce. V takovém případě poskytovatel/pro­dejce vyplatí objednateli/ku­pujícímu příslušnou částku nejpozději vždy do čtrnácti (14) dnů poté, co jí obdrží od pořadatele, a to maximálně do výše prostředků poskytnutých od pořadatele.

11.3. O skuteč­nosti, jakým způsobem se bude zakoupené vstupné na zrušenou akci pořadatelem vracet zpět objednateli/ku­pujícímu, bude vždy objednateli/ku­pujícímu zaslána informativní zpráva prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu v jeho uživatelském účtu.

11.4. Objedna­tel/kupující bere na vědomí, že v případě zrušení akce pořadatelem má objednatel/kupující nárok pouze na vrácení ceny maximálně do výše vstupného. Veškeré náklady na doručení, manipulační poplatky, transakční poplatky, poštovné apod. se nevrací.

11.5. U posky­tovatele/prodej­ce nelze žádným způsobem uplatnit reklamaci na vstupné zakoupené mimo online systém.

11.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu konání akce.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb a k uzavírání smluv o prodeji na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

12.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. V sídle společnosti SHERWOOD Digital a.s. není možnost nákupu vstupenek.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti SHERWOOD Digital a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SHERWOOD Digital a.s., se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 28465911, zapsaná v obchodním rejstříku B 14706 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“).

1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SHERWOOD Digital a.s., se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty info@majales.cz.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.   

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).  

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.  

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let od ukončení smluvního vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).  

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce Vaše osobní údaje nepředává dalším příjemců, jako jsou například osoby zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně elektronickou poštou na info@majales.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze, dne 1.10.2018 SHERWOOD Digital a.s.

Zadej svůj e-mail

Pomocí zadaného e-mailu automaticky kontrolujeme, zda jsi členem klubu. Ještě nejsi členem klubu? Registruj se a získej výhodnější cenu a každý rok pivko zdarma.


Zadej počet vstupenek ve vybraném městě

Celkem vstupenek: za

Vyber si formu vstupenky

Zadej údaje pro zaslání E-ticketu

Zadej údaje pro zaslání dobírky


Všechny položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Prodávající: Sherwood Digital a.s., (IČO 28465911), Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha
Zásilky doručuje: Česká pošta, a.s.